บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ให้บริการผลิตภัณฑ์ ”สินเชื่อเช่าซื้อรถ”
สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะซื้อรถแต่ไม่ต้องการชำระค่าราคารถทั้งหมดเป็นเงินสดในคราวเดียว
โดยกำหนดให้ลูกค้าในฐานะผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ (ค่างวด) เป็นงวดรายเดือนตามเวลาที่กำหนด และลีสซิ่งกสิกรไทย
ในฐานะผู้ให้เช่าซื้อจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในรถคันที่เช่าซื้อให้แก่ลูกค้าเมื่อชำระเงินค่างวดและค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ให้บริการผลิตภัณฑ์ ”สินเชื่อเช่าซื้อรถ” สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะซื้อรถแต่ไม่ต้องการชำระค่าราคารถทั้งหมดเป็นเงินสดในคราวเดียว โดยกำหนดให้ลูกค้าในฐานะผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ (ค่างวด) เป็นงวดรายเดือนตามเวลาที่กำหนด และลีสซิ่งกสิกรไทย ในฐานะผู้ให้เช่าซื้อจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในรถคันที่เช่าซื้อให้แก่ลูกค้าเมื่อชำระเงินค่างวดและค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

ข้อควรรู้ก่อนการสมัครสินเชื่อ
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ การผ่อนชำระ และลำดับการตัดชำระ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่างวด
การทำประกันภัย ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
การปิดบัญชีก่อนกำหนด
ดาวน์โหลดคำอธิบายผลิตภัณฑ์ ได้ที่นี่

กรุณาเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร

- เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) 6 เดือนล่าสุด

- สลิปเงินเดือน 1 เดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีพนักงานบริษัทเอกชน , ข้าราชการ)

- เอกสารประกอบอาชีพ (กรณีเจ้าของกิจการ , อาชีพอิสระ)

บุคคลธรรมดาสมัครด้วยตนเอง

ขั้นตอนการสมัคร


*นิติบุคคลกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ